Acceptatievoorschriften

Voordat we starten

Om toegang te krijgen tot het afvalbrengpunt zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

 • Registratie van het bezoek met een geldige afvalpas van de gemeente Rijssen-Holten.
 • Registratie met bezoekerspas en betaling van een toeslag van € 5 per bezoek.
 • Afval afkomstig van bedrijven wordt niet geaccepteerd. Dit geldt ook als het afval naar aard en omvang niet als huishoudelijk afval aangemerkt kan worden. Uitzondering hierop zijn:
  • Apparaten gelijk aan huishoudelijk wit- en bruingoed tot een maximum van 7 stuks per keer.
  • KCA alleen op vrijdag voor bedrijven en rechtstreekse afgifte bij de depotbeheerder op het afvalbrengpunt Rijssen.
 • Het is verboden op het afvalbrengpunt afvalstoffen aan te bieden die ten gevolge van hun aard, afmetingen of hoeveelheden moeilijkheden kunnen veroorzaken bij transport of verwerking, en stoffen die ingevolge enig wettelijk voorschrift afzonderlijk moeten worden verzameld. Hieronder worden in elk geval begrepen: zuiveringsslib, hete as, autowrakken en gedeelten daarvan, autobanden, dakbedekking, specifiek ziekenhuisafval, mest, stoffen die overmatige stank verspreiden of ongedierte bevatten, stoffen die gevaar opleveren voor en door zelfontbranding, ontploffing, besmetting en straling.
 • Géén toegang voor kinderen jonger dan 12 jaar.

Regels voor het aanbieden

Het aangeboden afval moet voldoen aan de onderstaande voorschriften en gesorteerd worden aangeboden in minimaal de volgende soorten:

 • Hout
 • Tuinhout (geïmpregneerd hout, C-Hout)
 • Puin
 • Papier
 • Glas (inclusief vlakglas tot maximaal 2 m lang)
 • Wit- en bruingoed (apparaten)
 • Metalen
 • Groenafval
 • Grond (maximaal 0,5 m³ per bezoek)
 • KCA (klein chemisch afval)
 • Asbest (maximaal 10 kg en 0,8 m lang)
 • Kadavers (alleen kleine huisdieren)
 • Grof restafval
 • Frituurvet
 • Huisvuil

 

AANVULLENDE REGELS:

 • KCA moet aangeboden worden in originele verpakking of in deugdelijke verpakking met duidelijk opschrift van de inhoud.
 • In Holten (afvalbrengpunt Montageweg) wordt geen KCA ingenomen. Hiervoor wordt u doorverwezen naar Rijssen of de standplaats van de Chemokar aan de Montageweg in Holten op de laatste zaterdag van de maand.
 • Asbest mag alleen aangeboden worden verpakt in dubbel doorzichtig plastic. Golfplaten en asbest langer dan 0,8 m worden niet geaccepteerd.
 • Voor bouw- en sloopafval en grond geldt een maximum van maximaal 0,5 m³ per bezoek. Grotere hoeveelheden kunt u storten bij Ten Brinke Recycling aan de Noordermorssingel in Rijssen.
 • Dakbedekking wordt niet geaccepteerd. Dit kunt u storten bij Ten Brinke Recycling aan de Noordermorssingel in Rijssen.
 • Autobanden worden niet geaccepteerd. Autobanden kunt u inleveren bij garagebedrijven (bijvoorbeeld Euromaster in Rijssen).

Registratie en storten

Bij de ingang van het afvalbrengpunt wordt door de beheerder gecontroleerd op het correct en gesorteerd aanbieden van het afval. Deze controle is visueel. Op verzoek van de beheerder dienen gesloten aanhangers of voertuigen geopend te worden om controle mogelijk te maken. Na visuele controle wordt door de beheerder het volgende uitgevoerd:

 • Invoeren afvalpas in het registratiesysteem. Het systeem controleert de geldigheid van de afvalpas. Niet geldig of geblokkeerd >> geen toegang.
 • Bij geldige pas >> registreren van aangeboden afval in de soorten restafval, hout, puin, groenafval, overig.
 • Het afval wordt op volume geregistreerd. Per soort wordt minimaal 0,25 m³ geregistreerd. Bij meerdere soorten in 1 vracht wordt achtereenvolgens geregistreerd in de volgorde restafval, groen, hout, puin, overig, totdat het totaal van de registratie gelijk is aan het aangeboden volume.
 • Herbruikbare kringloopgoederen (ter beoordeling van de beheerder) worden niet geregistreerd. Deze kunnen overgedragen worden aan de medewerkers van het kringloopbedrijf. Goederen die door de beheerder als niet geschikt voor de kringloopwinkel zijn beoordeeld, worden via de reguliere voorschriften als afval ingenomen en gestort.
 • Het registratiesysteem berekent het eventueel te betalen bedrag volgens de actuele tarievenlijst. Vervolgens wordt door de beheerder mondeling instructie gegeven waar de verschillende afvalsoorten gedeponeerd moeten worden.
 • Bezoekers lossen zelf het afval op de aangewezen plaats(en). KCA, asbest en kadavers dient u ook zelf, maar in het bijzijn van de beheerder te lossen nadat de opslagvoorziening van deze stoffen door de beheerder is ontsloten.
 • Het is niet toegestaan om reeds geregistreerd of gestort afval uit de containers te halen of over te laden in andere voertuigen.
 • De beheerders controleren op het correct en volgens instructie lossen van het afval. Aanwijzingen van de beheerders dienen te allen tijde onmiddellijk opgevolgd te worden. Niet opvolgen van instructies is een overtreding van de Afvalstoffenverordening, hiertegen kan strafrechtelijk worden opgetreden.

 

VERONTREINIGDE EN AFWIJKENDE AFVALSTOFFEN

 • Gesorteerd aangeboden afval dat teveel verontreinigd of vermengd is met andere stoffen wordt geregistreerd en gestort bij het restafval. Hiervoor geldt het restafvaltarief.
 • Afval verontreinigd met olie, teer of ander KCA wordt als restafval geregistreerd en in bijzijn van de depotbeheerder gedeponeerd in de sorteerruimte van het KCA-depot.

Wie zijn wij?

De kringloop toppers

Ben Bulters

Bedrijfsleider